ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ತನ್ನ ಪಪ್ಪಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ.. ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ!

‘ರಷ್ಯಾಧಿಪತಿ’ ವಾದ್ಲಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಮೊಂಡ. ಈತ ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರೋ ನರಮೇಧ, ಯುದ್ಧ…

ವಿ ದ ಪೀಪಲ್‌ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

ದೃಶ್ಯ ಕಲೆಗಿರುವ ತಾಕತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬಲವಾಗಿ…