ಮೌನ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲಿ

ಮೌನ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲಿನನಗೆ ಮೌನದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವ ಆಸೆಆ ಮೌನದ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಆಸೆಆ ಮೌನವ ನಗಿಸೋ ಆಸೆಆ ಮೌನವ…