ಸಾಧನ ಜೀವನದ ಬಂಗಾರ

ಬಿಡುವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಓದು ಪುಸ್ತಕಸುದ್ದಿಯಾಗುವುದು ಮಸ್ತಕಜ್ಞಾನ ಉಳಿಯುವುದು ಕೊನೆತನಕನೀನಾಗುವೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜನಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಲಿತ ಅಕ್ಷರಜೀವನ ನಡೆಸಲದುವೆ ಹತಾರಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಬಾಳಿಗೊಂದು ಶೃಂಗಾರಸಾಧನ ಜೀವನದ…