ಬರಿ ನೆತ್ತರಿಲ್ಲ KGF ನ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ, ಸುತ್ತ ರಾಜಕೀಯದ ಗನ್ನೂ ಇದೆ.

KGF ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದರ ನಂತರ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಯು ಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಟೀಸರ್ನ…