ಬಣ್ಣದ ಕನಸು

ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಕನಸುಳ್ಳವರು ನಾವು ಕನಸ ನನಸು ಮಾಡಬಲ್ಲವರು ನಾವು ರಂಗು ರಂಗಿನ ಬೆಳಕಲಿಮೂಡುವ ಚಿತ್ತಾರದ ಪರದೆಯಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳಕು ಮೂಡಿಸುವವರು…