ನೀನೇ ನನ್ನ ಗುರುತು…

ಹೇಗಿರಲಿ ನಿನ್ನ ವರತು…ನೀನೇ ನನ್ನ ಗುರುತು…ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ಕುರಿತು…ಜಪಿಸುವೆ ನಾ ಜಗವ ಮರೆತು…ನೀನೇ ನನ್ನ ಆದರ್ಶನೀನೇ ನನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆನೀನೇ ನನ್ನ ಸ್ಪೂರ್ತಿನೀನೇ…