ಕೋಪ

ಹೇ ಕೋಪವೇ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ನಿನಗೆ,ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ,ಇದು ದಿನೇ ದಿನೇ ಅತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ,ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತವೂ ವಿಷವಂತ,ನನ್ನನ್ನ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ…