ಕೈ ಕಾಲು ಆಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾಲ್ಕು ತುತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರೋದು…

ಧೋ ಎಂದು ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡೆಹಿದಿದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಮ್ಮಗನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ…

ಹಳೆಯ ಕಲೆಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ!

ಕುಂಬಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 3 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಡಿಕೆಗಳು ಇದ್ದವು ಹಾಗು ಅಡುಗೆ…